Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzystać z systemu

 

Regulamin zwiedzania Hevelianum w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

(tekst jednolity)

 

 §1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności Hevelianum jest prowadzenie działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, prospołecznych oraz w działań w zakresie ochrony środowiska.
 2. Hevelianum ma swoją siedzibę w Gdańsku (adres: ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk).
 3. Hevelianum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.
 4. Hevelianum zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta oraz inne dni, wyznaczone przez Dyrektora Hevelianum.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia udostępniane są na stronie internetowej: hevelianum.pl oraz w kasie Hevelianum.
 6. W budynkach Hevelianum zabrania się:
 7. wprowadzania wózków dziecięcych, rowerów czy hulajnóg - należy pozostawić je w miejscu wskazanym przez obsługę Hevelianum;
 8. wprowadzania zwierząt - zwierzęta powinny zostać przed budynkiem pod nadzorem osoby dorosłej. Zakaz nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących;
 9. wnoszenia na teren budynków Hevelianum broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia;
 10. palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych i używania środków odurzających (w tym alkoholu);
 11. prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody Hevelianum;
 12. spożywanie posiłków i napojów w miejscach innych niż dozwolone;
 13. biegania i ślizgania po posadzkach;
 14. wnoszenia dużych toreb i plecaków;
 15. zakłócania spokoju innych zwiedzających;
 16. prowadzenia agitacji politycznej;
 17. fotografowania i filmowania na cele inne niż prywatne bez wcześniejszej zgody Hevelianum;
 18. samowolnego włączania lub wyłączania oświetlenia na terenie budynków Hevelianum oraz wstępu do pomieszczeń technicznych.
 19. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Obsługa Hevelianum może odmówić wpuszczenia dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, pozbawionych wymaganej opieki.
 20. Teren Hevelianum objęty jest systemem monitoringu wizualnego oraz ochroną fizyczną.
 21. Obraz z kamer rejestrowany jest cyfrowo. Zapis z monitoringu może być wykorzystywany wyłącznie w celu ustalenia sprawców uszkodzeń wystaw, dewastacji budynków lub innych czynów zabronionych.
 22. Firma realizująca zadania ochrony Hevelianum upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 23. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie danego budynku Hevelianum zobowiązane są do jego bezzwłocznego opuszczenia najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi Hevelianum i ochrony.
 24. Udział w atrakcjach oferowanych przez Hevelianum jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku w celach statutowych Hevelianum, o ile uczestnik bez zgłosił swojego zastrzeżenia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Hevelianum z tego tytułu. Uczestnik, który zgłosił zastrzeżenie, zobowiązany jest do umożliwienia Hevelianum niezakłóconego dokumentowania swojej działalności. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do poinformowania opiekunów prawnych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką, o treści niniejszego postanowienia Regulaminu.

 §2.

Sprzedaż biletów

 

 1. Zwiedzanie przestrzeni: „Z energią!”, „Dookoła świata” oraz „Łamigłówka” są odpłatne.
 2. Hevelianum nieodpłatnie udostępnia: „Wehikuł czasu - człowiek i pocisk”, „Zabawy z historią” oraz „Hevelianum bez barier”.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się w kasie Hevelianum lub poprzez stronę internetową: bilety.hevelianum.pl
 4. Hevelianum może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów z powodu braku dostępności wolnych miejsc.
 5. Bilety wstępu są ważne wyłącznie w dniu i godzinach wskazanych na wydruku.
 6. Faktury za bilety wstępu wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej hevelianum.pl oraz w kasie Hevelianum.
 8. Ceny biletów wstępu określa odpowiednie zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska.

 

 § 3.

Zwiedzanie wystaw

 

 1. Liczba osób, która może przebywać na poszczególnych wystawach jest ściśle limitowana.
 2. Jednorazowo na wystawach odpłatnych może przebywać:
 • „Z energią!”: 50 osób;
 • „Dookoła świata”: 30 osób;
 • „Łamigłówka”: 17 osób;
 1. Obsługa Hevelianum może czasowo wstrzymać wejście na wystawę „Łamigłówka” osób, które już posiadają bilet, jeżeli liczba osób aktualnie znajdujących się na wystawie osiągnęła dopuszczalny limit. Osoby oczekujące na wejście nie mogą przeszkadzać w pracy Hevelianum oraz stanowić utrudnienia dla prawidłowego funkcjonowania Hevelianum.
 2. Zwiedzanie wystaw odbywa się samodzielnie.
 3. Hevelianum nie udostępnia wystaw grupom zorganizowanym.
 4. Hevelianum w żadnym z budynków nie udostępnia szatni.
 5. Na wystawie „Z energią!” obowiązuje zakaz wstępu osobom z rozrusznikiem serca.
 6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Hevelianum.
 7. Stanowiska na poszczególnych wystawach należy obsługiwać zgodnie z instrukcją zawartą w opisie stanowiska lub przekazaną ustnie przez obsługę Hevelianum. Należy zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty umieszczone przy stanowiskach.
 8. W przypadku korzystania ze stanowiska niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi Hevelianum, odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu ponosi użytkownik lub jego opiekun.
 9. Zabrania się korzystania ze stanowisk wyłączonych z eksploatacji (na stanowiskach wyłączonych z eksploatacji znajduje się stosowna informacja).
 10. Zaleca się ostrożność podczas korzystania ze stanowisk, w szczególności w kontakcie z elementami eksponatów posiadającymi ostre krawędzie lub duże gabaryty (masę).
 11. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie stanowisk należy zgłaszać obsłudze Hevelianum. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw stanowisk.
 12. Za uszkodzenie stanowiska, wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa Hevelianum, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 13. Wyłączenie uszkodzonych stanowisk z eksploatacji nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.

 

 § 4.

Zasady bezpieczeństwa

 

Zwiedzający zobligowany jest w budynkach Hevelianum do:

 1. respektowania nakazu zasłaniania ust i nosa (wyjątek stanowią dzieci do lat 4),
 2. zachowania wymaganych odległości (min. 1,5 m odstępu – nie dotyczy członków rodzin);
 3. korzystania przed wejściem na wystawy z płynów do dezynfekcji udostępnianych przez Hevelianum;
 4. przestrzegania limitów maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać na danej wystawie;
 5. stosowania się do innych zaleceń wydawanych przed obsługę Hevelianum mających wpływ na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

§ 5.

Reklamacje

 

 1. Każdemu zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Hevelianum.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@hevelianum.pl lub listownie na adres, o którym mowa w §1 ust. 2.
 3. Hevelianum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zwiedzającego na adres podany przez niego w reklamacji.

 § 6.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych jest Hevelianum, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gradowa 6, kod pocztowy: 80-802. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@hevelianum.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (Pan Krzysztof Gliński), z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@hevelianum.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie nam Państwa danych jest niezbędne do zwiedzania wystaw Hevelianum i wynika z przepisów wprowadzonych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO).
 4. Dane będą przetwarzane przez okres 2 tygodni.
 5. Państwa dane kontaktowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce) w określonych okolicznościach mogą to być uprawnione służby sanitarne i porządkowe.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

 § 7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wejście na teren budynków Hevelianum oznacza akceptację oraz podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu.
 2. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zwiedzających, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń pracowników Hevelianum lub innych wyznaczonych przez Hevelianum osób mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie danego budynku.
 4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

© 2020 CENTRUM HEVELIANUM